مهرتاش طالبی

  • مدیر فروش
  • مارکتینگ
  • مدیر اجرایی
  • MBA

گالری